UKMERGĖS DUKSTYNOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos (toliau - Mokykla) teisiną formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas - Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla, trumpasis pavadinimas - Ukmergės Dukstynos mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190342499.

3. Mokykla įsteigta 1977 metais. Mokyklos istorija: 1977-1996 m. Ukmergės 5-oji vidurinė mokykla. 1996-2001 m. Ukmergės Dukstynos vidurinė mokykla. Nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. - Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla.

4.  Mokyklos teisinė forma ir priklausomybė - savivaldybės biudžetinė įstaiga.

5. Mokyklos savininkas - Ukmergės rajono savivaldybė (identifikavimo kodas -111107563, adresas - Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė).

6.  Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Ukmergės rajono savivaldybės taryba, kuri: 

6.1.  tvirtina mokyklos nuostatus;

6.2.  priima į pareigas ir iš jų atleidžia mokyklos direktorių;

6.3.  priima sprendimą dėl mokyklos reorganizavimo, struktūros pertvarkos ar likvidavimo;

6.4.  priima sprendimą dėl mokyklos skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

6.5.  priima sprendimą dėl mokyklos buveinės pakeitimo;

6.6.  sprendžia kitus jos kompetencijai įstatymais priskirtus klausimus.

7. Mokyklos buveinė - Vaižganto g. 44, Ukmergė, LT-20177.

8.  Mokyklos grupė - bendrojo ugdymo mokykla.

8.1. Mokyklos tipas - pagrindinė mokykla. Kiti tipai - pradinė mokykla;

8.2. Mokyklos pagrindinė paskirtis - pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla;

8.3. Mokymo kalba - lietuvių;

8.4. Mokymo(-si) formos - grupinė mokymosi forma įgyvendinama kasdienio mokymo(-si) proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma įgyvendinama savarankiško mokymo(-si) proceso organizavimo būdu;

8.5. Vykdomos švietimo programos: pradinio ugdymo programa, individualizuota pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, individualizuoto pagrindinio ugdymo programa ir neformaliojo švietimo programa.

8.6. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: pradinio išsilavinimo pažymėjimas - įgijusiam pradinį išsilavinimą; pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas - įgijusiam pagrindinį išsilavinimą; mokymosi pasiekimų pažymėjimas - neįgijusiam pradinio ar pagrindinio išsilavinimo.

9. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

10.   Mokyklos veiklos sritis - švietimas.

11. Mokyklos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 ĄDėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo"

11.1.  pagrindinė veiklos rūšis - pagrindinis ugdymas (85.31.10);

11.2.  kitos švietimo veiklos rūšys: pradinis ugdymas (85.20), sportinis ir rekreacinis
švietimas (85.51), kultūrinis švietimas (85.52), kitas niekur nepriskirtas švietimas (85.59), švietimui
būdingų paslaugų veikla (85.60);

11.3.  Kitos ne švietimo veiklos rūšys: kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29), bibliotekų ir archyvų veikla (90.01), kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90), vaikų poilsio stovyklų veikla (55.20.20), nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20), sporto įrenginių eksploatavimas (93); kitas, niekur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas (49.39).

12.   Mokyklos tikslas - suteikti ir plėtoti asmens dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, siekimą ir gebėjimą apsispręsti ir pasirinkti. Ugdyti kūrybingą ir atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei ir mokymuisi visą gyvenimą.

13.   Mokyklos veiklos uždaviniai:

13.1.  teikti mokiniams kokybišką pradinį ir pagrindinį ugdymą;

13.2.   tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius;

13.3.    teikti mokiniams reikiamą pagalbą;

13.4.    užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(-si) aplinką.

14.  Vykdydama jai pavestus uždavinius, Mokykla atlieka šias funkcijas:

14.1. vykdo pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies, pagrindinio ugdymo antrosios dalies, individualizuotą pradinio ugdymo, individualizuotą pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas; sutartyse sutartus įsipareigojimus; užtikrina geros kokybės švietimą;

14.2. vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į Mokyklos bendruomenės reikmes, mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

14.3. rengia pagrindinio ugdymo antrosios dalies programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

14.4.  vykdo alkoholio, tabako, sveikatą ir psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją;

14.5. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinio egzaminų centro organizuojamuose ugdymo pasiekimų tyrimuose;

14.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

14.7. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį švietimą ir ugdymą karjerai, minimalios priežiūros priemones;

14.8.  vertina mokinių ugdymosi poreikius, pritaiko ar individualizuoja ugdymą teisės aktų
nustatyta tvarka;

14.9. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

14.10. atlieka mokyklos veiklos kokybės stebėseną ir įsivertinimą;

14.11.  sudaro sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją, tobulėti;

14.12. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką; kuria ugdymo turinio reikiamą materialinę bazę;

14.13. savivaldybės nustatyta tvarka suteikia ir prižiūri mokinių maitinimą Mokykloje;

14.14. organizuoja mokinių vežiojimą į mokyklą ir iš jos teisės aktų nustatyta tvarka;

14.15.  skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

14.16.   rengia, sistemina ir saugo mokyklos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

14.17.   atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

15.  Mokykla    išduoda    mokymosi    pasiekimus    įteisinančius    dokumentus    Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

16.  Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisę:

16.1.  parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

16.2.  kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

16.3.  bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

16.4.  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

16.5.  įstatymų nustatyta tvarka stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

16.6.  gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

16.7.  turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

17.  Mokyklos pareigos:

17.1.  organizuoti   mokymo(-si)   sutarties   sudarymą  ir   šalių  sutartinių  įsipareigojimų vykdymo stebėseną;

17.2. užtikrinti kokybišką pradinio ir pagrindinio ugdymo programų vykdymą;

17.3. suprantamai ir aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikti ugdymo turinį, kai teisės aktais nustatyta, kad atitinkamas ugdymo turinys perteikiamas lietuvių kalba;

17.4.  sudaryti higienos normas atitinkančias ugdymo sąlygas;

17.5.  užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(-si) aplinką;

17.6.  veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą;

17.7.  rūpintis mokytojų ir kitų ugdymo proceso dalyvių kvalifikacijos kėlimu;

17.8.  skelbti informaciją apie mokyklos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

17.9.  vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

18.  Mokyklos veiklos organizavimo teisinis pagrindas:

18.1. direktoriaus patvirtintas strateginis veiklos planas, kuriam yra pritarę Mokyklos taryba ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo;

18.2.   direktoriaus patvirtintas metinis veiklos planas, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba;

18.3. direktoriaus patvirtintas mokyklos ugdymo planas, kuriam yra pritarę Mokyklos taryba ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

19.  Mokyklai vadovauja Direktorius, kurį konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Ukmergės rajono savivaldybės taryba arba jos įgaliotas asmuo teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius tiesiogiai pavaldus Ukmergės rajono savivaldybės tarybai ir savivaldybės administracijos direktoriui, vykdančiam savivaldybės tarybos pavestas funkcijas, susijusias su mokyklos vadovo veikla:

19.1. suderinęs su Ukmergės savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu
asmeniu, tvirtina Mokyklos struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą neviršijant nustatyto
didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

19.2.  nustato Mokyklos tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir ūkio reikalams bei kitų mokyklos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;

19.3. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

19.4. priima mokinius į mokyklą Ukmergės savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

19.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

19.6.  suderinęs su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles;

19.7.  inicijuoja ir koordinuoja veiklas sudarant mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

19.8.  vadovauja Mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, vertina Mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

19.9.  leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

19.10.  sudaro teisės aktų nustatytas komisijas; darbo ir metodines grupes, metodinę tarybą;

19.11.  sudaro Mokyklos vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;

19.12. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

19.13.   teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą lėšas ir jais disponuoja;

19.14.  rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

19.15. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

19.16.  priima sprendimus dėl darbuotojų darbo krūvių

19.17.  inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

19.18. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis, kt;

19.19.  atstovauja mokyklai kitose institucijose;

19.20.  vadovauja mokyklos Mokytojų tarybai;

19.21.   užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą veiksmingą mokyklos vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą;

19.22. garantuoja, kad pagal galiojančius Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės teisės aktus teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;

19.23.  Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorių ar jo įgaliotą instituciją dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

19.24. už mokinio elgesio taisyklių pažeidimus gali skirti drausmines auklėjimo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

19.25. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui, padalinių vadovams;

19.26. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

19.27. direktoriui laikinai nesant mokykloje (sergant, išvykus į komandiruotę, atostogaujant), jį pavaduoja direktoriaus pavaduotojas, o jam nesant - įsakymu paskirtas pedagogas.

20.  Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės akrų laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus; už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą, už pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą; sveiką ir saugią mokyklos aplinką.

21.   Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo pagalbos teikimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.

22.  Mokyklos metodinė taryba - mokomųjų dalykų metodinių grupių pirmininkų grupė, kurios veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

22.1. kartu su mokyklos vadovu nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus;

22.2. koordinuoja mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą;

22.3. aptaria mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato mokyklos prioritetus;

22.4. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą, ryšius su mokytojų asociacijomis ir švietimo pagalbos įstaigomis, kt;

22.5. kartu su mokyklos vadovais nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą ugdymo kokybę ir ugdymo naujovių diegimą;

22.6. vertina mokytojų metodinius darbus ir mokytojų praktinę veiklą;

22.7. teikia pasiūlymus metodinėms grupėms, mokyklos direktoriui.

23. Mokytojų metodinę grupę sudaro vieno ar kelių tos pačios arba artimų sričių mokomųjų dalykų mokytojai, kuriems vadovauja grupės narių išrinktas pirmininkas.

24.  Metodinė grupė:

24.1.  derina ugdymo srities, dalyko turinio planavimą, mokymo organizavimą ir vertinimą;

24.2.  aptaria naujus dokumentus ir metodikos naujoves;

24.3.  susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo tvarkos;

24.4.  suderina ir vertina vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą;

24.5. aptaria mokinių mokymosi poreikius ir susitaria dėl gabiųjų ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, individualizuoto ugdymo;

24.6.  tariasi dėl mokomųjų ir pasirenkamųjų dalykų bei jų modulių pasiūlos bei tarpdalykinės integracijos;

24.7.  nagrinėja ugdymo sėkmingumą ir mokinių pasiekimus;

24.8.  tariasi dėl pedagoginių problemų sprendimo ir konsultuoja kolegas;

24.9.  teikia pasiūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais;;

24.10.  analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę, keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis.

25.  Mokyklos direktorius gali organizuoti mokyklos pedagogų ir darbuotojų pasitarimus ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais.

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

26.  Mokyklos savivaldos veikla grindžiama bendraisiais švietimo ir ugdymo tikslais, mokykloje vykdomomis švietimo programomis ir mokyklos tradicijomis.

27.    Mokyklos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto mokyklos veiklos ir finansavimo klausimus, priima sprendimus ir atlieka visuomeninę mokyklos valdymo priežiūrą.

28.   Mokyklos taryba - aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

29.    Į tarybą lygiomis dalimis (4:4:4) tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja visuotinis tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, mokytojus - mokytojų taryba, 8-10 klasių mokinius - mokinių taryba. 1-2 vietos bendruomenės atstovus gali deleguoti mokyklos direktorius. Tėvai ir pedagogai į Tarybą deleguojami ne mažiau kaip dvejiems metams, mokiniai - metams.

30. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos direktorius tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

31.   Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu tarybos posėdyje.

32.  Mokyklos taryba:

32.1. teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių prioritetų ir priemonių jiems įgyvendinti;

32.2. pritaria mokyklos strateginiam, metiniam ir ugdymo planams, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos direktoriaus;

32.3. teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

32.4.  svarsto mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

32.5.  išklauso mokyklos metines veiklos ataskaitas, teikia siūlymus dėl veiklos tobulinimo;

32.6.  teikia siūlymus Ukmergės rajono savivaldybės tarybai dėl mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

32.7. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

32.8.  svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;

32.9.  deleguoja atstovus į konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją ir atstovus į mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją

33.     Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

34.   Mokyklos taryba vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.

35.   Mokytojų taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

36.     Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius.

37.     Mokytojų tarybos posėdžius šaukia mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, dalyvaujant dviem trečdaliams tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvavusių narių balsų dauguma.

38.     Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus:

38.1. dėl ugdymo turinio formavimo ir įgyvendinimo;

38.2. dėl mokyklos strateginio ir veiklos planų;

38.3. dėl mokyklos ugdymo plano: dalykui skiriamų pamokų skaičiaus konkrečioje klasėje; priemonių, kurios bus taikomos mokyklos uždaviniams įgyvendinti ir mokinių rezultatams pagerinti; ugdymo turinio integravimo; ugdymo turinio diferencijavimo, dalykų modulių, laikinųjų mokinių grupių sudarymo principų, neformaliojo švietimo pasiūlos ir organizavimo būdų; mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų ir laikotarpių; kt.

38.4.  dėl švietimo pagalbos teikimo mokiniui galimybių ir būdų;

38.5.  dėl bendradarbiavimo su mokinių tėvais, kitomis mokyklomis ir institucijomis būdų;

38.6. dėl atstovų, deleguojamų į mokyklos tarybą, mokytojų ir pagalbos specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją, rajono pedagogų konferenciją, kt.;

38.7. dėl kitų teisės aktais nustatytų ir mokyklos direktoriaus teikiamų klausimų.

39.   Mokykloje veikia 5-10 klasių mokinių savivaldos institucija, kuri:

39.1.   inicijuoja ir padeda organizuoti renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;

39.2.   teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, neformaliojo švietimo, socialinės veiklos;

39.3.   deleguoja narius į mokyklos tarybą;

39.4.   atstovauja mokyklos mokiniams rajone, kt.

40.  Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldą sudaro visų tos klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems vadovauja susirinkimo išrinktas pirmininkas. Klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymų Mokyklos tarybai ir direktoriui.

41. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.

42. Savivaldos institucijų veiklą reglamentuoja mokyklos nuostatai. Savivaldos institucijų sprendimai gali būti neprotokoluojami.

43.   Mokyklos darbuotojų profesinės sąjungos veiklą nustato Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

44. Darbuotojai į darbą Mokykloj e priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

45.  Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

46.  Mokyklos direktorius, pavaduotojai ugdymui, pagalbos mokiniui specialistai, mokytojai ir kiti darbuotojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

47. Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Ukmergės savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

48. Mokyklos lėšos:

48.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos;

48.2. Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

48.3. Europos sąjungos lėšos;

48.4. pajamos už teikiamas paslaugas;

48.5. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

48.6.  kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

49.  Mokykla yra paramos gavėja. Paramos lėšos naudojamos įstatymų numatyta tvarka.

50.  Mokyklos buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka. Išankstinė finansinė kontrolė atliekama pagal patvirtintą apskaitos politiką. Veiklos ir finansinį auditą atlieka Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

52.  Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

53.  Mokyklos veiklos išorinį vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.

54.  Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Ukmergės rajono administracijos direktorius ir/ ar jo įgaliota institucija.

55.   Valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

VIII.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

56.   Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktais nustatytus reikalavimus.

57.   Informacija apie mokyklos veiklą, kurią remiantis nuostatais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais reikia paskelbti viešai, pateikiama mokyklos interneto svetainėje.

 

58. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus, suderinus su Mokyklos taryba, tvirtina Ukmergės rajono savivaldybės taryba.

59.  Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Ukmergės rajono savivaldybės tarybos, mokyklos direktoriaus ir mokyklos tarybos iniciatyva laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų ir dokumentų rengimo taisyklių,

60. Mokykla registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.

61. Mokykla gali būti reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimas dėl mokyklos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo, mokyklos grupės ar tipo pakeitimo skelbiamas vietos spaudoje, Ukmergės rajono savivaldybės ir mokyklos interneto svetainėse.