••• Grįžti

 

 

 

Ugdymo kokybės užtikrinimas

 

 

Pasinaudojant išorinio vertinimo metu nustatytais mokyklos veiklos stipriaisiais aspektais (veiksmingas mokyklos veiklos įsivertinimas, veiksminga personalo komplektavimo politika, ugdymo planas ir tvarkaraščiai tenkina mokinių poreikius, tinkama daugumos mokytojų pamokos struktūra, daugumos mokytojų aiškinimas gerai suprantamas mokiniams, racionali mokyklos lėšų vadyba, kt.),  Pamokose buvo siekiama nuosekliai taikyti mokymąsi aktyvinančius metodus, ugdyti mokinių skaitymo gebėjimus ir vertinti mokinių pažangą pamokoje.

Pakankamai daug dėmesio buvo skiriama mokinių poreikių tenkinimui, diferencijuojant ugdymą pagal „Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo 14-19 metų vaikams“ modelį. Didžiausią poveikį pastebime ugdydami gabius mokinius (olimpiadų, konkursų, kt. rezultatai). Ženklus teigiamas pokytis (geras mikroklimatas, padidėjusi mokymosi motyvacija, galimybė individualiai konsultuoti ir taikyti kriterinį formuojamąjį vertinimą) fiksuotas ugdant mokymosi sunkumų patiriančius mokinius.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, tobulinti mokyklą mums padeda aukštos kvalifikacijos pedagogai, kompetentingai dirbanti administracija, dalis aktyvių tėvų, žingeidūs mokiniai. Ugdymo kokybei teigiamos įtakos daro mokytojų saviraišką skatinanti ir palaikanti aplinka, operatyvi informacijos sklaida, stiprėjanti mokymo bazė ir estetiška aplinka. Gerai, kad mokykloje skiriama daug dėmesio mokinių raštingumo ir skaitymo gebėjimų ugdymui, „Lyderių laiko 2“ projekto idėjų sklaidai - tikslingam ir kūrybiškam mokinių tėvų įtraukimui į pedagoginius procesus, 4 ir 8 klasių mokinių standartizuotų testų bei 2 ir 6 klasių mokinių diagnostinių testų rezultatų analizei, integruojamųjų mokėjimo mokytis, sveikatos ir gyvenimo įgūdžių, pilietiškumo ir prevencinių programų įgyvendinimui.

 

Mokyklos veiklos tobulinimo uždaviniai

1.  pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus (kryptis: planingas ir veiksmingas mokinių raštingumo ir skaitymo gebėjimų ugdymas);

 

2. kurti saugią ir svetingą mokymosi aplinką (kryptis: partnerystės su mokinių tėvais stiprinant šeimos pagalbą mokantis).

 

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla; Mokyklos adresas: J. T. Vaižganto g. 44, LT-20177 Ukmergė; Įmonės kodas: 190342499; Telefonai: (8-340) 65290, (8-340) 65025; Faksas: (8-340) 65290; El. paštas: dukstyna@dukstyna.lt