••• Grįžti

 

 

Specialiojo pedagogo - logopedo pagalba mokykloje

Socialinė pedagoginė pagalba mokykloje

Sveikatos priežiūros specialisto pagalba mokykloje

Psichologinės pagalbos teikimas mokykloje

 

Psichologė Indrė Gumbaragienė

Susisiekti galite:

Telefonais: 8 340 65391

  Elektroniniu paštu: zumaite@gmail.com

 

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS MOKYKLOJE ORGANIZAVIMAS

Pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 • mokinys (savarankiškai);
 • mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Mokiniai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • susiduria su mokymosi sunkumais, nenori mokytis ar lankyti pamokų;
 • nori atrasti, koks mokymosi stilius jiems padės pasiekti geriausių rezultatų moksle;
 • susiduria su įvairiomis baimėmis: lankyti mokyklą, kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius, laikyti egzaminus ir kt.;
 • nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti valdyti neigiamas emocijas, susidraugauti, atsisakyti drovumo;
 • nori išmokti kūrybiškai spręsti problemas;
 • susiduria su liūdesiu ar nerimu;
 • gedi artimo žmogaus ar naminio gyvūnėlio;
 • liūdi dėl to, kad skiriasi/išsiskyrė ar išvyko gyventi į užsienį tėvai (ar vienas iš jų);
 • nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris jo nebaus ir neišduos;
 • susiduria su sudėtingomis gyvenimiškomis situacijomis: kur stoti mokytis ir pan.;
 • abejoja dėl savo gebėjimų bei talentų;
 • nori atsisakyti žalingų įpročių;
 • nori tobulėti kaip asmenybė ir t. t.

Mokinių tėvai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • nori sužinoti vaiko nesėkmių mokykloje priežastis ir spręsti su jomis susijusias problemas (mokymosi motyvacijos, nepažangumo, pamokų nelankymo ir t.t.);
 • nori, kad jų vaiko gebėjimai būtų psichologiškai įvertinti dėl specialiojo ugdymo paskyrimo;
 • nori patobulinti bendravimo su vaiku ar vaiko auklėjimo įgūdžius;
 • tiki, kad santykius su vaiku gerinti įmanoma ir niekada ne vėlu;
 • vyksta skyrybų procesas ir tėvai rūpinasi vaiko psichologinės gerovės išsaugojimu;
 • pasikeitė vaiko elgesys ir tėvai neatranda elgesio pokyčių priežasčių;
 • vaikas mikčioja ar jam pasireiškia tikas;
 • vaikas agresyvus, negebantis valdyti neigiamų emocijų;
 • rūpinasi vaiko saugumu mokykloje;
 • vaikas konfliktuoja su mokytoju ar klasės draugais;
 • nori sužinoti ar kyla klausimų apie vaiko raidos ypatumus ir t. t.

Mokytojai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • nori nustatyti vaiko nesėkmingo mokymosi prielaidas ir bendradarbiauti padedant vaikui pasiekti jo gebėjimus atitinkančius rezultatus;
 • nori parengti ir įgyvendinti mokymosi ar elgesio gerinimo priemones, individualizuoti ugdymą;
 • nori sukurti palankų klasės mikroklimatą;
 • nori paskatinti vaiko mokymosi motyvaciją;
 • susiduria su krizinėmis situacijomis: smurtą šeimoje patiriantis ugdytinis, ugdytinio gedėjimas, savižudybė ir pan.

Kaip realiai atrodo konsultacijų eiga?

 • Pirmo susitikimo metu susitariama dėl laiko. Esant galimybei, trumpai pasikalbama apie tai, kokio pobūdžio problema.
 • Susitinkama sutartu laiku, tuomet vyksta konsultacija. Sutariama dėl kitų konsultacijų laiko (jei tai reikalinga).

Konfidencialumas: Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

TAI SVARBU

 • Mokyklos psichologas – ne gydytojas, jis nediagnozuoja ir negydo ligų.
 • Psichologas padeda spręsti sunkumus, bet nepadaro to už jus.
 • Psichologinė pagalba yra savanoriška, patys nuspręsite, ar ją priimti.

Teikiama psichologinė pagalba gali būti derinama su socialine pedagogine, specialiuoju pedagogu ir specialiąja pagalba.

Psichologės darbo savaitės trukmė – 5 darbo dienos, iš viso – 40 val. per savaitę.

 

 

KONSULTACIJŲ LAIKAS

Pirmadienis

8.00 – 10.55 val.

11.55 – 14.40 val.

Antradienis

8.55 – 10.55 val.

11.55 – 12.50 val.

Trečiadienis

8.55 – 10.55 val.

11.55 – 13.45 val.

Ketvirtadienis

8.00 – 10.55 val.

11.55 – 13.45 val.

Penktadienis

8.55 – 11.25 val.

 

 

PIETŲ PERTRAUKA  11.00 – 11.30 VAL.

 

Specialiojo pedagogo - logopedo pagalba mokykloje

 Specialusis pedagogas – logopedas metodininkas Dainius Mauricas

Susisiekti galite:

Telefonais: 8 340 65391, 8 614 17962

Elektroniniu paštu: dainius.mauricas@gmail.com

 

Specialiojo pedagogo teikiamų paslaugų tikslas – didinti mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą, siekiant vaiko asmeninės pažangos.

Specialiojo pedagogo veiklos turinys:

 • atlieka pradinį pedagoginį mokinių stebėjimą, vertinimą;
 • nustato žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
 • teikia individualią, pogrupinę, grupinę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių įsisavinant ugdymo turinį;
 • lavina mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, ugdymo galimybes, mokymosi ypatumus;
 • teikia pagalbą mokytojams, rengiant ugdymo programas mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba;
 • teikia pagalbą mokytojams, mokinių, turinčių specialiųjų poreikių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
 • teikia individualias konsultacijas ir metodinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymosi klausimais.

 

Logopedo pagalbos tikslas – šalinti kalbos bei kalbėjimo sutrikimus, lavinti vaiko kalbinius gebėjimus. Nuo sutrikimo sunkumo priklauso pratybų intensyvumas, trukmė ir pobūdis. Logopedinės pagalbos efektyvumas priklauso nuo logopedo ir mokinių tėvelių bendradarbiavimo.

 

Logopedo veiklos kryptys:

 

 • Įvertina mokinių kalbos raidą, nustato kalbos bei kalbėjimo sutrikimų pobūdį.
 • Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus.
 • Dirba su mokiniais individualiai ir pogrupiais, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos bei kalbėjimo sutrikimams šalinti. Lavina sutrikusias funkcijas, taiko specialius darbo būdus bei metodus.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe. 

 

 

 

 

PRIĖMIMO VALANDOS

Pirmadienis

10 – 14 val.

14.30 – 16.40 val.

Antradienis

10 – 14 val.

14.30 – 16.40 val.

Trečiadienis

10 – 14 val.

14.30 – 16.40 val.

Ketvirtadienis

10 – 14 val.

14.30 – 16.40 val.

Penktadienis

 

10 – 14 val.

 

PIETŲ PERTRAUKA  14.00 – 14.30 VAL.

 

 

 

Visada esate laukiamas/-a mano kabinete (III a.)

 

 

 

Socialinė pedagoginė pagalba mokykloje

              Vyresnioji socialinė pedagogė Asta Pažėrienė 

                   Susisiekti galite:

                   Telefonais: 8 340 65391, 8 675 38403

                   Elektroniniu paštu: dalastas@gmail.com

 

                   Pagrindinis socialinės pedagogės veiklos tikslas: Teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, tėvams/globėjams ir mokytojams.

  Tikslai:

·         Padėti mokiniui įgyvendinti lygias galimybes į švietimą, šalinti mokyklos nelankymo priežastis.

·         Spręsti mokinių socializacijos problemas.

·         Padėti mokytojams geriau suprasti mokinį ir jo poreikius.                           

 

       Uždaviniai:                  

·         Teikti individualią ir grupinę socialinę pagalbą mokiniams.

·         Organizuoti komandinį darbą su mokiniais, turinčiais kompleksinę negalią, elgesio, mokymosi

  motyvacijos ir lankomumo problemų.

·         Vykdyti bendradarbiavimą su pedagogais ir kitomis institucijomis.

·         Kartu su socialiniais partneriais vykdyti darbą su mokinių šeimomis.

·         Atstovauti mokinių teises teisėsaugos institucijose.

 

Socialinės pedagogės darbo savaitės trukmė – 5 darbo dienos, iš viso – 36 val. per savaitę.

 

 

KONSULTACIJŲ LAIKAS

Pirmadienis

9 – 10 val.

12 – 14 val.

Antradienis

8 – 10 val.

12 – 14 val.

Trečiadienis

8 – 10 val.

12 – 13 val.

Ketvirtadienis

9 – 11 val.

13 – 15 val.

Penktadienis

8 – 10 val.

12 – 13 val.

 

PIETŲ PERTRAUKA  11.00 – 11.30 VAL.

 

   Darbo laiko paskirstymas ir planavimas gali būti keičiamas dėl darbo turinio ypatumo ir pasirinktų darbo metodų ar būdų sudėtingumo.

 


       Mokiniai gali kreiptis, jei:

·         Turi problemų bendraudamas su bendraamžiais, mokytojais, tėvais ar globėjais.

·         Patiri patyčias.

·         Kyla sunkumų moksluose ir nori apie tai pasikalbėti.

·         Nežinai kokią profesiją pasirinkti.

·         Nori pasidalinti savo rūpesčiais ir problemomis, ir kartu ieškoti sprendimų.

·         Nori tiesiog pasidžiaugti sėkme.

 

 

Tėvai ar globėjai gali kreiptis, jei:

·         Šeimą ištiko krizinė situacija (ištuoka, prievarta šeimoje, skurdas, netektis ir kt.).

·         Nori pasitarti vaiko globos ir auklėjimo klausimais.

·         Neranda bendros kalbos su savo vaiku.

·         Nori pasidalinti savo rūpesčiais.

·         Nori tiesiog pasidžiaugti sėkme.

·         Nori gauti socialinę pagalbą.

 

 

Pedagogai gali kreiptis, jei:

 • Nori pasitarti mokinio auklėjimo, ugdymo klausimais.
 • Neranda bendros kalbos su mokiniu, jo tėvais ar globėjais.
 • Nori pasidalinti savo rūpesčiais.
 • Nori tiesiog pasidžiaugti sėkme.
 • Nori pasikviesti į klasės valandėlę ar pamoką.

 

 

Visada esi laukiamas/-a mano kabinete (III a.)

 

Sveikatos priežiūros specialisto pagalba mokykloje

Sveikatos priežiūros specialistė VIDA TALUTIENĖ

sesuovida@gmail.com

 

Darbo laikas: PIRMADIENIS ANTRADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS

7:00-18:08

7:00-18:08

7:00-18:08

-

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS

VIDOS TALUTIENĖS DARBO PLANAS 2021/2022M.M.
 

1.  Informacijos apie kasmetinius sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas.

1.1 Pranešimai mokyklos (atskirų klasių) vadovams apie mokinių sveikatą.

1.2 Dienynų užpildymas skiltyje „žinios apie mokinių sveikatą“.

1.3 Duomenų pateikimas visuomenės sveikatos centrams.

2.  Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes.

2.1 Sudaro fizinio pajėgumo grupių sąrašus.

2.2 Stebi kūno kultūros pamokas, dalyvauja sporto renginiuose.

2.3 Atlieka mokinių sveikatos rodiklių analizę.

3.  Mokyklos aplinkos atitiktis visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.

3.1 Vertina mokyklos patalpų valymo kokybę.

3.2 Vertino mokyklos aplinką (patalpų apšvietimas, mikroklimato režimas, suolų būklė, ugdymo patalpų, stadionų būklė).

4.  Užtikrina traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.

5.  Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.

5.1 Sudaro sąrašus vaikų, kuriems reikalingas tausojantis maitinimas.

5.2 Organizuoja diskusijas „Sveikas ir nesveikas maistas“.

6. Mokyklos sveikos gyvensenos projektų, programų, viktorinų organizavimas ir dalyvavimas juose.

7. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.

7.1 Teikia individualias konsultacijas dėl sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių formavimas (mokiniams, tėvams, mokytojams).

8. Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas) paplitimo nustatymas.

8.1  Registruoja rizikos veiksnių paplitimą (padidėjusio antsvorio, kraujospūdžio ir kt.).

8.2  Moko mokinius, mokytojus optimaliai gyventi , sergant tam tikromis ligomis (alergijomis, astma, diabetu, epilepsija).

9.    Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.

9.1  Esant reikalui informuoti mokinius ir juos nukreipti pas gydytoją dėl vakcinacijos.

9.2  Skleisti informaciją apie gripo profilaktinius skiepijimus.

10.    Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.  

 

 

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla; Mokyklos adresas: J. T. Vaižganto g. 44, LT-20177 Ukmergė; Įmonės kodas: 190342499; Telefonai: (8-340) 65290, (8-340) 65025; Faksas: (8-340) 65290; El. paštas: dukstyna@dukstyna.lt